สวดมนต์เช้า

สวดมนต์เช้า

สวดมนต์ตอนเช้า แบบย่อๆ ประจำวัน

สวดมนต์เช้ารับอรุณวันใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนออกเดินทาง ก่อนออกจากบ้าน ก่อนไปทำงานประจำวัน ก่อนออกไปติดต่อทำธุรกิจต่างๆ ก่อนออกไปทำมาค้าขาย สวดมนต์ตอนเช้าเพื่อเป็นการสร้างสติ สร้างสมาธิ สร้างกำลังใจ รวบรวมพลัง รวมบุญกุศลเพื่อต่อสู้อุปสรรคปัญหาที่ต้องพบเจอในแต่ละวัน ให้เทวดารักษาปกปักคุ้มครอง ป้องกันภัย ทำมาค้าขายร่ำรวย มีโชคมีลาภ เลือกสวดบทใดบทหนึ่งสวดประจำวันหรือเลือกใบย่อๆ ที่ต้องการใช้

สวดมนต์เช้า คาถามหาจักรพรรดิ สวดก่อนล้างหน้า สวดก่อนกินข้าวเช้า

นะโม พุทธายะ,
พระพุทธะไตรรัตนะญาณ,
มะณีนพรัตน์, สีสะหัสสะ สุธรรมา,
พุทโธ ธัมโม สังโฆ, ยะธาพุทโมนะ,
พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา,
อัคคีทานัง วะรังคันธัง,
สีวะลี จะ มะหาเถรัง,
อะหัง วันทามิ ทูระโต,
อะหัง วันทามิ ธาตุโย,
อะหัง วันทามิ สัพพะโส,
พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ.

สวดมนต์เช้า คาถาป้องกันภัยอันตรายทั้งปวง สวดภาวนาออกก่อนเดินทาง

อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา
หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส
ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง
ปะฐะวิปปะภาสัง
ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง
เย พ๎ราห๎มะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม
เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ
นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา
นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา
อิมัง โส ปะริตตัง กัต๎วา โมโร
จะระติ เอสะนา.

บทขอขมาพระภูมิเจ้าที่

สวดขอขมาเจ้าที่เจ้าทาง พระภูมิเจ้าที่ต่างๆ ขอให้เทวดาอารักษ์ช่วยปกปักษ์รักษาคุ้มครองป้องกันอันตราย

อิติ สุคะโต อะระหัง พุทโธ นะโม พุทธายะ ปฐวีคงคา พระภูมมะเทวา ขะมามิหัง

สวดมนต์เช้า สวดเสริมทรัพย์มหาลาภ ทำมาค้าขายร่ำรวย

ก่อนสวดทุกคาถา ให้ว่า นะโม ๓ จบ

คาถาเสริมทรัพย์

สวดวันละ ๓ จบ ทุกวันตอนเช้าและก่อนนอน ช่วยให้บังเกิดโภคทรัพย์

พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สะวาโหม.

คาถามหาลาภ

สวดวันละ ๓ จบ ทุกวันตอนเช้า ก่อนเปิดร้านทำให้เกิดลาภผล

นะมามีมา มะหาลาภา อิติพุทธัสสะ สุวัณณัง วา ระชะตัง วา มะณีวา ธะนังวา พีชังวา อัตถัง วา ปัตถัง วา เอหิ เอหิ อาคัจเฉยยะ อิติมีมา นะมามิหัง.

คาถาค้าขายดี

ภาวนา ๓ จบ ๗ จบ ทำน้ำมนต์ล้างหน้า ประพรมสินค้า ค้าขายดี เงินทองเพิ่มพูน

พุทธัง พะหุชะนัง เอหิ จิตตัง เอหิ มะนุสสานัง เอหิ ลาภัง เอหิ เมตตา ชัมพูทีเป มะนุสสานัง อิตถิโย ปุริโส จิตตัง พันธัง เอหิ

คาถาเงินล้าน

ภาวนาเป็นประจำทุกวัน จักได้เงินล้านดั่งประสงค์

สัมปะจิตฉามิ นาสังสิโม.
พรหมา จะ มะหาเทวา สัพเพ ยักขา ปะลายันติ.
พรหมา จะ มะหาเทวา อะภิลาภา ภะวันตุ เม.
มะหาปุญโญ มะหาลาโภ ภะวันตุ เม.
มิเตพาหุหะติ. พุทธะ มะอะอุ นะโม พุทธายะ
วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา
วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สะวาโหม.
สัมปะติจฉามิ. เพ็งๆ พาๆ หาๆ ฤๅๆ.

คาถาหัวใจพระสีวลี

คาถาบทนี้ใช้เสกน้ำล้างหน้า ภาวนาเป็นประจำ จะประสบโชคลาภ เจรจาค้าขายสำเร็จ

นะ ชาลีติ ปะสิทธิลาภา

บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า ประจำวัน

สำหรับผู้ที่มีเวลาสวดมนต์นาน หรือตื่นเช้ามากๆ มีเวลาเยอะ เลือกสวดบททำวัตรเช้า สรรเสริญพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ นี้ก็ได้

โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
ส๎วากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม
สุปะฏิปันโน ยัสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง
อิเมหิ สักกาเรหิ ยะถาระหัง

อาโรปิเตหิ อะภิปูชะยามะ
สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตปิ
ปัจฉิมาชะนะตานุกัมปะมานะสา
อิเม สักกาเร ทุคคะตะปัณณาการะภูเต

ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง
ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ.

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ.
 (กราบ)
ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
ธัมมัง นะมัสสามิ. 
(กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สังฆัง นะมามิ. 
(กราบ)

(นำ) หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส.

(รับ) นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

(นำ) หันทะ มะยัง พุทธาภิถุติง กะโรมะ เส.

(รับ) โย โส ตะถาคะโต

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ,
วิชชาจะระณะสัมปันโน
สุคะโต โลกะวิทู, อะนุตตะโร

ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา
เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวา,
โย อิมัง โลกัง สะเทวะกัง สะมาระกัง
สะพ๎รัห๎มะกัง สัสสะมะณะพ๎ราห๎มะณิงปะชัง
สะเทวะมะนุสสัง สะยัง อะภิญญา
สัจฉิกัต๎วา ปะเวเทสิ,
โย ธัมมัง เทเสสิ อาทิกัล๎ยาณัง

มัชเฌกัล๎ยาณัง ปะริโยสานะกัล๎ยาณัง,
สาตถัง สะพ๎ยัญชะนัง เกวะละปะริปุณณัง
ปะริสุทธัง พ๎รัห๎มะจะริยัง ปะกาเสสิ,
ตะมะหัง ภะคะวันตัง อะภิปูชะยามิ

ตะมะหัง ภะคะวันตัง สิระสา นะมามิ. (กราบ)

(นำ) หันทะ มะยัง ธัมมาภิถุติง กะโรมะ เส.

(รับ) โย โส ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,

สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก,
โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ,

ตะมะหัง ธัมมัง อะภิปูชะยามิ
ตะมะหัง ธัมมัง สิระสา นะมามิ. 
(กราบ)

(นำ) หันทะ มะยัง สังฆาภิถุติง กะโรมะ เส.

(รับ) โย โส สุปะฏิปันโน

ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา,
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย
อัญชะลิกะระณีโย, อะนุตตะรัง

ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ, ตะมะหัง สังฆัง
อะภิปูชะยามิ ตะมะหัง สังฆัง สิระสา นะมามิ.

(กราบแล้วนั่งพับเพียบ)

(นำ) หันทะ มะยัง ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถาโย เจวะ สังเวคะปะริกิตตะนะ
ปาฐัญจะ ภะณามะ เส.

(รับ) พุทโธ สุสุทโธ กะรุณามะหัณณะโว
โยจจันตะสุทธัพพะระญาณะโลจะโน
โลกัสสะ ปาปูปะกิเลสะฆาตะโก
วันทามิ พุทธัง อะหะมาทะเรนะ ตัง
ธัมโม ปะทีโป วิยะ ตัสสะ สัตถุโน
โย มัคคะปากามะตะเภทะภินนะโก
โลกุตตะโร โย จะ ตะทัตถะทีปะโน
วันทามิ ธัมมัง อะหะมาทะเรนะ ตัง
สังโฆ สุเขตตาภ๎ยะติเขตตะสัญญิโต
โย ทิฏฐะสันโต สุคะตานุโพธะโก
โลลัปปะหีโน อะริโย สุเมธะโส
วันทามิ สังฆัง อะหะมาทะเรนะ ตัง
อิจเจวะเมกันตะภิปูชะเนยยะกัง
วัตถุตตะยัง วันทะยะตาภิสังขะตัง
ปุญญัง มะยา ยัง มะมะ สัพพุปัททะวา
มา โหนตุ เว ตัสสะ ปะภาวะสิทธิยา.

อิธะ ตะถาคะโต โลเก อุปปันโน อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, ธัมโม จะ เทสิโต นิยยานิโก อุปะสะมิโก ปะรินิพพานิโก สัมโพธะคามี สุคะตัปปะเวทิโต, มะยันตัง ธัมมัง สุต๎วา เอวัง ชานามะ, ชาติปิ ทุกขา ชะราปิ ทุกขา มะระณัมปิ ทุกขัง, โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสาปิ ทุกขา, อัปปิเยหิ สัมปะโยโค ทุกโข ปิเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข ยัมปิจฉัง นะ ละภะติ ตัมปิ ทุกขัง, สังขิตเตนะ ปัญจุปาทานักขันธา ทุกขา. เสยยะถีทัง. รูปูปาทานักขันโธ, เวทะนูปาทานักขันโธ, สัญญูปาทานักขันโธ, สังขารูปาทานักขันโธ, วิญญาณูปาทานักขันโธ, เยสัง ปะริญญายะ, ธะระมาโน โส ภะคะวา, เอวัง พะหุลัง สาวะเก วิเนติ, เอวัง ภาคา จะ ปะนัสสะ ภะคะวะโต สาวะเกสุ อะนุสาสะนี พะหุลา ปะวัตตะติ, รูปัง อะนิจจัง, เวทะนา อะนิจจา, สัญญา อะนิจจา, สังขารา อะนิจจา,
วิญญาณัง อะนิจจัง, รูปัง อะนัตตา, เวทะนา อะนัตตา, สัญญา อะนัตตา, สังขารา อะนัตตา, วิญญาณัง อะนัตตา, สัพเพ สังขารา อะนิจจา, สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ, เต มะยัง (หญิงว่า ตา มะยัง) โอติณณาม๎หะ ชาติยา ชะรามะระเณนะ, โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ, ทุกโขติณณา ทุกขะปะเรตา, อัปเปวะนามิมัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยา ปัญญาเยถาติ,

(สำหรับพระภิกษุสามเณรว่า) จิระปะรินิพพุตัมปิ ตัง ภะคะวันตัง อุททิสสะ อะระหันตัง สัมมาสัมพุทธัง, สัทธา อะคารัส๎มา อะนะคาริยัง ปัพพะชิตา, ตัส๎มิง ภะคะวะติ พ๎รัห๎มะจะริยัง จะรามะ, ภิกขูนัง สิกขาสาชีวะสะมาปันนา (สามเณรงดคำที่ขีดเส้นใต้) ตัง โน พ๎รัห๎มะจะริยัง อิมัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยายะ สังวัตตะตูติ.

(สำหรับคฤหัสถ์ว่า) จิระปะรินิพพุตัมปิ ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คะตา, ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ, ตัสสะ ภะคะวะโต สาสะนัง ยะถาสะติ ยะถาพะลัง มะนะสิกะโรมะ อะนุปะฏิปัชชามะ, สา สา โน ปะฏิปัตติ อิมัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยายะ สังวัตตะตูติ.