ขนาดกระดาษ

ขนาดกระดาษ

ขนาดกระดาษ

ในวงการงานพิมพ์มีการใช้กระดาษกันอย่างหลากหลาย ทำให้ต้องมีการกำหนดมาตรฐานของ ขนาดกระดาษ ซึ่งนอกจากการกำหนดมาตรฐานด้านอื่น ๆ แล้วนั้น ก็เพื่อความสะดวกในการใช้งานได้อย่างถูกต้องและนำไปใช้ในการสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมาตรฐานที่ว่านั้นคือ มาตรฐานของขนาดกระดาษ ISO 216 ซึ่งมีด้วยกันสามรหัสชุด เรามาดูความหมายและขนาดของกระดาษแต่ละรหัสกัน

มาตรฐานของขนาดกระดาษ ISO 216 คืออะไร

การกำหนดมาตรฐานของขนาดกระดาษ ISO 216 ขึ้นมาโดยมีพื้นฐานแนวคิดจากมาตรฐานระบบ GERMAN DIN 476 ซึ่งมีจุดเด่นของมาตรฐานนี้คือ เมื่อเรานำกระดาษที่มีขนาดตามกำหนดไว้มาพับครึ่ง ขนาดของกระดาษที่พับแล้วก็ยังคงมีสัดส่วน (คืออัตราส่วนของด้านสูงกับด้านกว้าง) เดียวกับขนาดก่อนพับ หากพับครึ่งจะได้ขนาดใหม่ที่มีสัดส่วนเดียวกันหมด

สิ่งที่ได้คือ เมื่อนำกระดาษไปตัดแบ่งใช้งานตามมาตรฐานนี้จะไม่เกิดการเสียเศษหากมีงานที่ต้องการย่อส่วน เพื่อให้ได้ผลตามที่หลักการกำหนดที่ได้มีการคำนวณและพบว่าอัตราส่วนความสูงหารด้วยความกว้างจะมีค่าเท่ากับ สแควร์รูทของสอง 1,4142 และพบว่าระยะความกว้าง ความสูงของขนาดพับครึ่งจะลดลงเป็น 70.7% จากเดิม

ขนาดกระดาษมาตรฐาน รหัสชุด A

มาตรฐานขนาดกระดาษชุด A คือมาตรฐานในระบบ ISO เป็นระบบเมตริก โดยจะกำหนดรหัส A0 ให้มีขนาดพื้นที่เท่ากับ 1 ตารางเมตร ซึ่งจากการคำนวณ จะได้ขนาดของ A0 เท่ากับ 841 x 1189 มิลลิเมตร เมื่อเราทำการแบ่งครึ่ง จากขนาด A0 จะได้ขนาดใหม่ที่ได้ตั้งเป็นรหัส A1 แล้วหากทำการแบ่งไปเรื่อย ๆ จะได้รหัส A2, A3, A4 โดยมาตรฐานชุดนี้เป็นมาตรฐานที่สร้างความคุ้นเคย และได้นำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย

โดยเฉพาะขนาดกระดาษ A4 ที่มีขนาด 210 x 297 มิลลิเมตรนั้น เป็นขนาดของกระดาษถ่ายเอกสารทั่วไปที่นิยมใช้กันมาก รวมถึงกระดาษหัวจดหมาย นิตยสาร และหนังสือต่าง ๆ เป็นต้น โดยถ้านำกระดาษขนาด A4 ที่มีน้ำหนักเท่ากับ 80 กรัมต่อตารางเมตร เมื่อนำกระดาษมาชั่งน้ำหนักจะอยู่ที่ 5 กรัม ทำให้ผู้ใช้งานสะดวกในการหาน้ำหนักของกองกระดาษโดยใช้วิธีนับจำนวนแผ่น

ขนาดกระดาษชุด A

ขนาดมิลลิเมตรนิ้ว
2A1189 x 168246.81 x 66.22
A0841 x 118933.11 x 46.81
A1594 x 84123.39 x 33.11
A2420 x 59416.54 x 23.39
A3297 x 42011.69 x 16.54
A4210 x 2978.27 x 11.69
A5148 x 2105.83 x 8.27
A6105 x 1484.13 x 5.83
A774 x 1052.91 x 4.13
A852 x 742.05 x 2.91
A937 x 521.46 x 2.05
A1026 x 371.02 x 1.46

ขนาดกระดาษมาตรฐาน รหัสชุด B

มาตรฐานขนาดกระดาษชุด B มีวิธีการกำหนดขนาดในรหัสเริ่มโดยให้รหัส B1 มีขนาดอยู่ระหว่าง A0 กับ A1 และมีระยะด้านสูงเท่ากับ 1 เมตร ด้านกว้างเท่ากับ 0.707 เมตร ซึ่งได้มาจากข้อกำหนดความสูงหารความกว้าง เท่ากับสแควร์รูทของสอง ดังนั้นขนาดของรหัสชุด B จะมีด้านหนึ่งด้านใดเป็นครึ่งหนึ่ง หรือหนึ่งในสี่ หนึ่งในแปดของ 1 เมตรต่อเนื่องกันไปสำหรับงานมาตรฐานรหัสชุด คืองานโปสเตอร์ หนังสือ ใช้ B5 หรือ ซองเอกสาร หนังสือพาสปอร์ต เป็นต้น

ขนาดกระดาษชุด B

ขนาดมิลลิเมตรนิ้ว
B01000 x 141439.37 x 55.67
B1707 x 100027.83 x 39.37
B2500 x 70719.68 x 27.83
B3353 x 50013.90 x 19.68
B4250 x 3539.84 x 13.90
B5176 x 2506.93 x 9.84
B6125 x 1764.92 x 6.93
B788 x 1253.46 x 4.92
B862 x 882.44 x 3.46
B944 x 621.73 x 2.44
B1031 x 441.22 x 1.73

ขนาดกระดาษมาตรฐาน รหัสชุด C

มาตรฐานรหัสชุด C มีไว้เพื่อใช้กำหนดขนาดของซองใส่เอกสารที่มีเลขเดียวกัน โดยรหัสของชุด C จะใหญ่กว่าซอง A แต่มีขนาดเล็กกว่าซอง B ดังนั้นกระดาษจดหมาย A4 จะสามารถใส่ลงในซองขนาด C4 และซองขนาด C4 ก็จะใส่ลงในซอง B4 ได้พอดี

ขนาดกระดาษชุด C

ขนาดมิลลิเมตรนิ้ว
C0917 x 129736.10 x 51.06
C1648 x 91725.51 x 36.10
C2458 x 64818.03 x 25.51
C3324 x 45812.76 x 18.03
C4229 x 3249.02 x 12.76
C5162 x 2296.28 x 9.02
C6114 x 1624.49 x 6.38
C781 x 1143.19 x 4.49
C857 x 812.24 x 3.19
C940 x 571.57 x 2.24
C1028 x 401.10 x 1.57

ขนาดของหนังสือ

การกำหนดขนาดของหนังสือ ต้องคำนึงถึงกระดาษขนาดแผ่นใหญ่ที่ใช้พิมพ์เสมอว่าสามารถเข้ากันได้อย่างลงตัวหรือไม่ เพื่อเป็นการประหยัดกระดาษ หากต้องมาเจียนทิ้งโดยไม่จำเป็น

ขนาด A4 (8.1/4 ป 11.3/4 นิ้ว) เป็นขนาดที่มาตรฐานที่สุด ตามที่องค์กรมาตรฐานระหว่างประเทศกำหนดใช้กระดาษ 24 x 35 นิ้ว สามารถพิมพ์และพับได้ลงตัว ที่เรียกกันว่า ขนาด 8 หน้ายกพิเศษ

ขนาด 8 หน้ายก (7.1/2 x 10.1/4 นิ้ว) เป็นขนาดที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในการพิมพ์หนังสือเรียน เพราะจะใช้กระดาษขนาด 31 x 43 นิ้ว มาตัดลงพิมพ์และพับได้ลงตัวพอดี

ขนาด 16 หน้ายก ( 5 x 7 นิ้ว หรือขนาด A5 หรือ A4 พับครึ่ง) ที่เรานิยมใช้พิมพ์คู่มือ หรือเรียกอีกอย่างว่า ขนาดพ๊อกเกตบุ๊ต

ขนาดของวารสาร นิตยสาร มีขนาดที่ไม่แน่นอน 8.5 x 11.5 นิ้ว ซึ่งมีขนาดเล็กใกล้เคียงกับขนาด A4

กระดาษขนาด 24 x 35 นิ้ว

การใช้กระดาษขนาด 24 x 35 นิ้วหรือขนาด A4 หรือ 8 หน้ายก 8.1/4 x 11.3/4 นิ้ว ขนาดนิตยสาร วารสาร รายงานประจำปีขนาด A5 หรือ 16 หน้ายก 5.3/4 x 8.1/4 นิ้ว ขนาดหนังสือวิชาการขนาด A6 หรือ 32 หน้ายก 5.3/4 x 5.3/4 นิ้ว

หน้ายก คืออะไร

คำว่า หน้ายก คือ จะต้องมีตัวเลขนำหน้าเสมอ เพื่อเป็นการแสงให้เห็นว่า หนังสือเล่มนั้นมีขนาดเท่าใด เช่น 8 หน้ายก, 16 หน้ายก, 32 หน้ายก, 64 หน้ายก เป็นต้น ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดกระดาษและการพับ หรือจะอธิบายใหม่ได้ว่าการพิมพ์หนังสือเล่ม จะพิมพ์ลงกระดาษแผ่นใหญ่ในแม่พิมพ์ หรือเพลท ทีละกรอบ ซึ่งกระดาษแต่ละแผ่นจัดหน้าจำนวนที่หน้า ก็นับจำนวนหน้าใน 1 เพลท เป็น 1 ยก ซึ่งขนาดกระดาษแผ่นใหญ่มีขนาดโดยทั่วไปคือ 24 x 35 นิ้ว, 25 x 36 นิ้ว, 28 x 40 นิ้ว, 31 x 43 นิ้ว และ 35 x 43 นิ้ว เป็นต้น

ในการพิมพ์สิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์มักใช้ขนาด 31 x 43 นิ้ว, 35 x 43 นิ้ว และ 28 x 40 นิ้ว ส่วนการพิมพ์สิ่งพิมพ์ทั่วไป หรือหนังสือ มักใช้ขนาด 31 x 43 นิ้ว, 25 x 36 นิ้ว และ 24 x 35 นิ้ว สำหรับ 31 x 43 นิ้ว เป็นขนาดที่จัดสำหรับมาตรฐานรหัสชุด B ใหญ่กว่าขนาด B1 เล็กน้อย ส่วนขนาด 25 x 36 นิ้ว และ 24 x 35 นิ้ว เป็นขนาดที่จัดสำหรับมาตรฐานรหัสชุด A มีขนาดใหญ่กว่า A1 เล็กน้อย

ขนาดพิมพ์

เนื่องจากขนาดกระดาษ มีความแตกต่างกัน อีกทั้งเครื่องพิมพ์ในระบบออฟเซ็ทแบบป้อนแผ่นก็มีขนาดแตกต่างกัน เช่นกัน มีผลทำให้ต้องตัดเจียนกระดาษที่สั่งซื้อมาให้เหมาะกับเครื่องพิมพ์ก่อนนำมาพิมพ์ โดยขนาดของเครื่องพิมพ์จะเรียกตามขนาดกระดาษที่ใหญ่ที่สุดที่สามาถนำเข้าเครื่องได้ นอกจากนี้ยังมีเครื่องพิมพ์ขนาดเล็ก คือขนาดตัดห้า ขนาดตัดแปด ขนาดตัดสิบเอ็ด หรือ ขนาดที่เล็กกว่า

ขนาดตัดหนึ่ง พิมพ์กระดาษได้ใหญ่สุด 35 x 49 นิ้ว

ขนาดตัดสอง พิมพ์กระดาษได้ใหญ่สุดขนาด 25 x 36 นิ้ว

ขนาดตัดสองพิเศษ พิมพ์กระดาษได้ใหญ่สุดขนาด 28 x 41 นิ้ว

ขนาดตัดสาม พิมพ์กระดาษได้ใหญ่สุดขนาด 21 x 31 นิ้ว

ขนาดตัดสี่ พิมพ์กระดาษได้ใหญ่สุดขนาด 18 x 25.5 นิ้ว

ขนาดตัดสี่พิเศษ พิมพ์กระดาษได้ใหญ่สุดขนาด 21x 28 นิ้ว

สำหรับเครื่องพิมพ์ในระบบออฟเซ็ทแบบป้อนม้วน จะต้องทำการวัดขนาดด้วยข้อจำกัดของเส้นรอบวงของโมลพิมพ์ ขนาดด้านเข้าเครื่องตายตัว ด้านขวางเครื่องสามารถปรับความกว้างได้ เครื่องพิมพ์ที่มีอยู่จะมีขนาดด้านเข้าเครื่องมี 21 นิ้ว กับ 24 นิ้ว


ฐิติพรการพิมพ์ โรงพิมพ์ประชาอุทิศ  หนังสือสวดมนต์ หนังสือธรรมะ รับพิมพ์หนังสือสวดมนต์ รับพิมพ์หนังสือธรรมะ หนังสือธรรมะพิมพ์แจก โรงพิมพ์หนังสือสวดมนต์ ราคาถูก พิมพ์ 4 สี สวยงาม คุณภาพ 

รับงานจ้างพิมพ์หนังสือทุกประเภท รับออกแบบและจัดพิมพ์ต้นฉบับใหม่ทั้งเล่ม หนังสือสวดมนต์ หนังสือธรรมะ โปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว ฯลฯ จัดส่งทุกที่ทั่วไทย 

105/110-112 ซอยประชาอุทิศ 45 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140โทร. 083-014-8235 (นุช) โทร. 098-639-4598 (วิ) E-mail : Joblc2u@gmail.com โทร. 02-872-9897 thitiporn.com